Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název Střední škola obchodní
Sídlo organizace 120 00 Praha 2, Belgická 250/29
Právní forma Příspěvková organizace
IZO 000549185
Důvod a způsob založení Příspěvková organizace Střední škola obchodní, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a sídlí na adrese Belgická 250/29, 120 00 Praha 2. Zřizovací listina nabyla účinnosti dne 1. 4. 2014.  Změny zřizovací listiny příspěvkové organizace byly schváleny Zastupitelstvem hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014  a č. 41/65 ze dne 11. 9. 2014 včetně dodatků.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR, č. j.: MŠMT-38258/2014-2.
Název a adresa zřizovatele Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Organizační struktura Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  
Ředitel – Ing. Ivo Krajíček
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová
útvar teoretického vyučování
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková
útvar praktického vyučování
Hospodářka – Barbora Pánková
útvar technicko-ekonomický
Kontaktní spojení kontakty
Kontaktní poštovní adresa Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu sekretariát ředitele, 2. patro
Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Úřední hodiny pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 14.00, úterý: 13.00 – 18.00 hodin
Adresa internetové stránky http://ssob.cz
Telefonní čísla 224257904, 224257859, 222521908, 222516515
Čísla faxu 224257859
Adresa podatelny Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.
Adresa elektronické podatelny sekretariat@ssob.cz
Datová schránka ID ywitii8
Případné platby lze poukázat 20237021/0100
00549185
Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem DPH
Seznam hlavních dokumentů Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
Rozvrh vyučovacích hodin – webové rozhraní školního informačního systému Bakaláři po přidělení přístupových údajů žákovi nebo rodiči
Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně školy
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – v elektronické podobě, webové rozhraní školního informačního systému Bakaláři po přidělení přístupových údajů žákovi nebo rodiči
Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy
Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy
   
Rozpočet Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách:
Údaje o rozpočtu a obsah účetních výkazů
Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy.
Příjem podání a podnětů Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu SŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Předpisy Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vydané právní předpisy
Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.
Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný………………………………….…….......……3,00 Kč/A4
Formát A4 oboustranný………………………………………….……….5,00 Kč/A4 Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...4,50 Kč/A3 Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………7,00 Kč/A3
2. Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4 Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4 3. Kopírování na nosiče
CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks 4. Jiné kopírování a filmování
Video…………………………….…………………………dle skutečných nákladů
5. Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
6. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace
7. Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………..150,00 Kč/hod.
8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

Licenční smlouvy Škola nemá licenční smlouvy.
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováníinformací 2020

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

GDPR Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec GDPR: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz

Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe.
Pověření pracovníci Pracovníci určeni k poskytování informací:
Ředitel školy – Ing. Ivo Krajíček (v plném rozsahu)
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová (v plném rozsahu)
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová (v rozsahu působnosti – teoretické vyučování)
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková (v rozsahu působnosti – praktické vyučování)
Hospodářka – Barbora Pánková (v rozsahu působnosti – hospodaření školy)
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od:
odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Formuláře Žádost o poskytnutí informací
Informační memorandum

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých

subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci,

zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou

k nahlédnutí v kanceláři zástupkyň ředitele školy.

Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Úhrada za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Pokyn ředitele k svobodnému přístupu k informacím, část 5 Hrazení nákladů
Webdesign: