Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název Střední škola obchodní
Sídlo organizace 120 00 Praha 2, Belgická 250/29
Právní forma Příspěvková organizace
Důvod a způsob založení Zřizovací listina příspěvkové organizace vydaná Hlavním městem Prahou, schválená usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/65 ze dne 11.9.2014.
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR, č. j.: MŠMT-38258/2014-2.
Název a adresa zřizovatele Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Organizační struktura Statutární orgán, ředitel školy – Ing. Ivo Krajíček
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová
útvar teoretického vyučování
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková
útvar praktického vyučování
Hospodářka – Barbora Pánková
útvar technicko-ekonomický
Seznam podřízených povinných subjektů Nejsou
Zřizované organizace Nejsou
Kontaktní spojení kontakty
Kontaktní poštovní adresa Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu sekretariát ředitele, 2. patro
Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Úřední hodiny pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 14.00, úterý: 13.00 – 18.00 hodin
Adresa internetové stránky http://ssob.cz
Telefonní čísla 224257904, 224257859, 222521908, 222516515
Čísla faxu 224257859
Adresa elektronické podatelny sekretariat@ssob.cz
Datová schránka ID ywitii8
Případné platby lze poukázat 20237021/0100
00549185
DIČ CZ00549185
Seznam hlavních dokumentů Zřizovací listina
Organizační řád
Výroční zpráva
Rozpočet Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca 35 mil. Kć
Rozpočet 2021
Údaje o rozpočtu a obsah účetních výkazů za rok 2019
Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.
GDPR Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec GDPR: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz

Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe.
Pověření pracovníci Pracovníci určeni k poskytování informací:
Ředitel školy – Ing. Ivo Krajíček (v plném rozsahu)
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová (v plném rozsahu)
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová (v rozsahu působnosti – teoretické vyučování)
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková (v rozsahu působnosti – praktické vyučování)
Hospodářka – Barbora Pánková (v rozsahu působnosti – hospodaření školy)
Příjem žádostí a dalších podání Pokyn ředitele k svobodnému přístupu k informacím
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od:
odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Formuláře Žádost o poskytnutí informací
Informační memorandum

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých

subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci,

zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou

k nahlédnutí v kanceláři zástupkyň ředitele školy.

Popisy postupů/návodů pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydané právní předpisy Školní řád
Úhrada za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Pokyn ředitele k svobodnému přístupu k informacím, část 5 Hrazení nákladů
Licenční smlouvy Nejsou
Vzory licenčních smluv Nejsou
Výhradní licence Nejsou
Výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováníinformací 2020
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováníinformací 2019
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2018
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2017
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2016
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2015
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2014
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2013
Webdesign: