Tematické okruhy a požadavky znalostí k přijímacím zkouškám do 1. ročníku nástavbového vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení pro obor PODNIKÁNÍ

Denní forma vzdělávání

Dálková forma vzdělávání

Školní přijímací zkouška

Matematika

1. Učivo základní školy
2. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
3. Výrazy – početní operace, rozklad výrazů podle vzorců, vytýkání
4. Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, slovní úlohy
5. Kvadratické rovnice
6. Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
7. Planimetrie
- trojúhelníky, Pythagorova věta, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- rovinné obrazce
- obvod a obsah
8. Funkce
- lineární
- kvadratické
- nepřímá úměrnost
9. Stereometrie
– tělesa objem a povrch
– hranol, válec, jehlan, kužel, koule  
 

Doporučená literatura: Dr. František Běloun – Sbírka úloh z matematiky pro základní školy

Hana Lukšová, Jelena Tomicová – Matematika – přehled učiva základní školy s řešenými příklady  
Dovolené pomůcky: Mat.–fyz. tabulky, kalkulačka


Český jazyk a literatura

 1. Jazykové znalosti:  

a) pravopisný diktát (pravidla pravopisu)
b) větný rozbor
- typy souvětí
- větné členy
- slovní druhy
- synonyma apod.
2. Znalosti z literatury:
a) významné osobnosti české a světové literatury a jejich zařazení do příslušných literárních období
b) základní díla českých a světových autorů  
Vše v rozsahu učiva probíraného ve tříletých oborech středních odborných učilišť.

Doporučená literatura: Pravidla českého pravopisu (poslední vydání)

Česká mluvnice
Přehled dějin literatury


Cizí jazyk - anglický nebo německý  jazyk 

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka
Slovní zásoba, gramatika podle učebnice Time to talk I a poddobné v rozsahu 1. - 8. lekce.
Test má 3 části:
a) výběr správné odpovědi ze 3 možností,
b) překlad,
c) reakce na otázku – obecná témata.
Volné téma 5 – 8 vět:
- rodina, životopis, volný čas, bydlení, můj přítel, práce - povolání

Požadavky k přijímacím zkouškám z německého jazyka
Gramatický test - (v rozsahu 1. dílu učebnice Direkt).
Otázky - odpovědi (všeobecné téma).
Volné téma 5 - 8 vět: - rodina, životopis, volný čas, bydlení, můj přítel, práce - povolání.

V obou jazycích je možné používat slovníky.

Školní přijímací zkouška 

Matematika

1. Učivo základní školy
2. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
3. Výrazy – početní operace, rozklad výrazů podle vzorců, vytýkání
4. Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, slovní úlohy
5. Kvadratické rovnice
6. Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
7. Planimetrie
- trojúhelníky, Pythagorova věta, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- rovinné obrazce
- obvod a obsah
8. Funkce
- lineární
- kvadratické
- nepřímá úměrnost
9. Stereometrie
– tělesa objem a povrch
– hranol, válec, jehlan, kužel, koule  

Doporučená literatura: Dr. František Běloun – Sbírka úloh z matematiky pro základní školy

Hana Lukšová, Jelena Tomicová – Matematika – přehled učiva základní školy s řešenými příklady  
Dovolené pomůcky: Mat.–fyz. tabulky, kalkulačka

Český jazyk a literatura

1. Jazykové znalosti:
a) pravopisný diktát (pravidla pravopisu)
b) větný rozbor
- typy souvětí
- větné členy
- slovní druhy
- synonyma apod.
2. Znalosti z literatury:
a) významné osobnosti české a světové literatury a jejich zařazení do příslušných literárních období
b) základní díla českých a světových autorů  
Vše v rozsahu učiva probíraného ve tříletých oborech středních odborných učilišť.

Doporučená literatura: Pravidla českého pravopisu (poslední vydání)

Česká mluvnice
Přehled dějin literatury
 

Obecné studijní předpoklady – písemný test

Orientace v občanském životě
Finanční gramotnost
Logické uvažování
Orientace v textu