Podnikání 64-41-L/51
(nástavbové studium pro absolventy tříletého středního vzdělávání s výučním listem)

Forma a délka vzdělávání:  
denní - 2 roky,
při zaměstnání: dálková - 3 roky.

Vstupní předpoklady:
- střední vzdělání s výučním listem v libovolném oboru
- úspěšné absolvování přijímacího řízení
- zdravotní způsobilost

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Způsob ukončení: maturitní zkouška.

Organizace vzdělávání:
Denní forma vzdělávání - výuka probíhá každý den dle rozvrhu vyučovacích hodin.
Dálková forma vzdělávání - konzultace probíhají jeden den v týdnu (úterý od 13,15 hod. do 19,30 hod.) dle rozvrhu. Klasifikace se uzavírá formou pololetních zkoušek ze všech vyučovaných předmětů (leden, červen).

Vzdělávací program studijního oboru PODNIKÁNÍ rozšiřuje a prohlubuje všeobecné a odborné vzdělání absolventů tříletého středního vzdělání s výučním listem.

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – denní forma vzdělávání, více...
Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – dálková forma vzdělávání, více...
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

Formulář přihlášky ke vzdělávání v oboru PODNIKÁNÍ: .xls, .pdf

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Tematické okruhy školní přijímací zkoušky

Profil absolventa oboru podnikání: Absolvent umí řešit problematiku související s podnikáním, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se jedním cizím jazykem, samostatně účtuje a pracuje na počítači.

Uplatnění: Může se uplatnit v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení firem, v bankovní sféře.

Další informace o přijímání uchazečů.

Webdesign: