Prodavač 66-51-H/01
- specialista prodeje
- specialista prodeje elektrotechnického zboží   

Forma vzdělávání: denní.
Délka vzdělávání : 3 roky.
Způsob ukončení: závěrečná zkouška.
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Obor PRODAVAČ připravuje žáky v následujících školních vzdělávacích programech:

Formulář přihlášky ke vzdělávání v oboru PRODAVAČ – specialista prodeje zboží: .xls, .pdf
Formulář přihlášky ke vzdělávání v oboru PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží: .xls, .pdf

Podmínky přijetí do oboru vzdělání (kritéria přijímacího řízení):
1) splnění podmínek zdravotní způsobilosti
2) prospěl/a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
3) velmi dobré hodnocení z chování, žák se sníženým stupněm z chování doloží písemně odůvodnění ze ZŠ a podle závažnosti přestupku bude zvažováno možné přijetí či nepřijetí
4) zájem o zvolený obor
5) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů v SŠO
6) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů na pracovišti OV

Podmínkou zahájení vzdělávání je úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky.

S každým uchazečem proběhne pohovor za účasti rodičů o zvoleném oboru ve škole a na pracovišti odborného výcviku. K přijímacímu řízení předloží uchazeč a jeho zákonný zástupce žákovu vyplněnou přihlášku se známkami ze základní školy. Zdravotní způsobilost žáka potvrzuje v přihlášce lékař.
Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (2 týdny v měsíci).
Obsah vzdělávání tvoří skupina všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů:
V průběhu vzdělávání se žák naučí psát na elektronickém psacím stroji a PC, ovládá praktické dovednosti při práci s prostředky informační technologie a umí je využívat v oblasti obchodního provozu, samostatně provádí administrativní práce, umí použít nové techniky prodeje a poskytování služeb, osvojí si schopnost komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery i v cizím jazyce, umí ekonomicky vyhodnotit činnosti související s hospodařením obchodní provozovny. Společenská adaptabilita mu umožňuje reagovat na měnící se požadavky na trhu práce.
O odborný výcvik se stará zkušený tým učitelů odborného výcviku, kteří pomohou každému uchazeči najít vhodné pracoviště v obchodní provozovně v centru Prahy nebo v blízkosti bydliště žáka. Pracoviště pro žáky jsou zřízena nejen u velkých firem, ale i v menších firmách a prodejnách na celém území Prahy a blízkém okolí, viz seznam smluvních partnerů.
Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru prodavač, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.

Další informace o přijímání uchazečů.

Další obory poskytující střední vzdělání s výučním listem – Operátor skladování


Webdesign: