Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 dálková forma vzdělávání
(nástavbové studium pro absolventy tříletého středního vzdělání s výučním listem)

Kritéria pro první kolo
1. Výsledky jednotné přijímací přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
2. Výsledky školní přijímací zkoušky (ŠPZ) – test studijních předpokladů
3. Průměrný prospěch v 1. pol. 3. roč. učebního oboru

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro daný obor a dosažení alespoň minimálního počtu bodů v hodnocení přijímacího řízení z jednotné přijímací zkoušky a hodnocení průměrného prospěchu a školní přijímací zkoušky.  

Podmínkou pro zahájení vzdělávání od 1. 9. 2017 je doklad o středním vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kategorie H.

Bodování - boduje se:

Jednotná přijímací zkouška max. 100 bodů min. 24 bodů
Průměrný prospěch max. 30 bodů min. 16 bodů
Školní přijímací zkouška max 35 bodů

Přihlášky se podávají do 1. března 2017 (možno i osobně), požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na přihlášce) a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Uchazeči o přijetí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat Jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, školní přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu z všeobecných studijních předpokladů.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Škola pozve k vykonání Jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu všechny uchazeče.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat přijímací zkoušku v termínu náhradním.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Pro případná další kola přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka a literatury.

Kritéria a bodování

Vyhodnocení přijímacího řízení

Tematické okruhy přijímací zkoušky

Další informace o přijímání uchazečů


Další informace poskytne Mgr. Marcela Zavoralová, zástupkyně ředitele, tel: 224257904

Webdesign: