Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 dálková forma vzdělávání
(nástavbové studium pro absolventy tříletého středního vzdělání s výučním listem)

Kritéria pro první kolo
1. Výsledky jednotné přijímací přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
2. Výsledky školní přijímací zkoušky (ŠPZ) – test studijních předpokladů
3. Průměrný prospěch v 1. pol. 3. roč. učebního oboru

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro daný obor a dosažení alespoň minimálního počtu bodů v hodnocení přijímacího řízení z jednotné přijímací zkoušky a hodnocení průměrného prospěchu a školní přijímací zkoušky.  

Podmínkou pro zahájení vzdělávání od 3. 9. 2018 je doklad o středním vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kategorie H.

Bodování - boduje se:

Jednotná přijímací zkouška max. 100 bodů z toho min. 24 bodů z toho
M ČJL M ČJL
50 50 6 14
Průměrný prospěch max. 30 bodů min. 16 bodů
Školní přijímací zkouška max 35 bodů

 

Přihlášky se podávají do 1. března 2018 (možno i osobně), požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na přihlášce) a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Uchazeči o přijetí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat Jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, školní přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu z všeobecných studijních předpokladů.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Škola pozve k vykonání Jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu všechny uchazeče.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat přijímací zkoušku v termínu náhradním.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Pro případná další kola přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka a literatury.

Kritéria a bodování

Vyhodnocení přijímacího řízení

Specifikace požadavku JPZ ČJL

Specifikace požadavků JPZ MA

Tematické okruhy přijímací zkoušky

Další informace o přijímání uchazečů


Další informace poskytne Mgr. Marcela Zavoralová, zástupkyně ředitele, tel: 224257904

Webdesign: