Vyhodnocení prvního kola přijímacího řízení maturitních oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020 (obory vzdělání Obchodník, Podnikání)

Při přijímacím řízení bude škola hodnotit:
1. výsledek jednotné přijímací zkoušky (váha 60 %)
2. ostatní kritéria (váha 40 %) 

Pokud kritéria přijímacího řízení splní více uchazečů, než je povolený počet žáků stanovený krajským úřadem, budou uchazeči přijati dle pořadí dosaženého v přijímacím řízení.

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového výsledku přijímacího řízení, tedy podle součtu dosažených bodů sestupně. Maximální možný počet dosažitelných bodů je 165, minimální počet bodů k přijetí ke vzdělávání je 40, z toho 6 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího  oboru Matematika a její aplikace,  14 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 16 bodů ostatní kritéria.

Při rovnosti počtu bodů bude v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem jednotné přijímací zkoušky, případně s lepším průměrným prospěchem.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Škola pozve k vykonání Jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu všechny uchazeče. 
Školní přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení nekoná. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní anonymizovaný seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Pro případná další kola přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka a literatury.

 

Pravidla hodnocení:

Obchodník

Podníkání denní forma vzdělávání
Podnikání dálková forma vzdělávání

 

Další informace o přijímání uchazečů.


Webdesign: