Mimořádné opatření Ministerstva zadravotnictví ke konání přijímacích zkoušek

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Přijímací řízení dodatek ze dne 15. 3. 2021
Opatření MŠMT ČR k termínům přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor vzdělání Obchodník se koná:

1. termín 3. 5. 2021

2. termín 4. 5. 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 2. 6. 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 3. 6. 2021

dle časového rozvrhu konání jednotné přijímací zkoušky

Přijímací pohovory na maturitní obor vzdělání Obchodník se konají od 3. 5. 2021

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Školní přijímací zkouška pro nástavbový obor vzdělání Podnikání se koná:

10. 5. 2021, 8.00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 17. 5. 2021, 8.00 hod.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. 5. 2021.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Přijímací řízení pro tříleté obory vzdělání s výučním listem Prodavač – specialista prodeje, PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží a OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ:

Přijímací pohovory od 19. 3. 2021

První kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu a Specialista marketingu)
podání přihlášky do 1. března 2021
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení
Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1. řádný termín 12. dubna 2021
2. řádný termín 13. dubna 2021
1. náhradní termín 12. května 2021
2. náhradní termín 13. května 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf
první kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  

nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
dvouleté – denní forma vzdělávání
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 1. března 2021
školní přijímací zkouška z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka nebo test studijních předpokladů dle kritérií přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení oborů vzdělání podnikání
řádný termín 19. dubna 2021
náhradní termín 26. dubna 2021

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

první kolo bude uzavřeno nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 30. dubna 2021

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2021
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2021
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o správní řízení podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.

Nahlížení do spisu pro obory s přijímací zkouškou.
27. 4. 2021, 12-15 hod.


Webdesign: