Metodik prevence

Ing. Ivana Beranová

Konzultační hodiny: (v kabinetu výchovného poradce)

Lichý týden
ČTVRTEK 9.40 – 10.25
ČTVRTEK 12.25 – 13.10

Sudý týden
STŘEDA 10.45 – 12.20
nebo kdykoliv po předchozí dohodě na tel. č. 224 257 859 linka 29, 770 160 828


Činnost metodika prevence v rámci školního pedagogického pracoviště je vykonávána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem a PPP Praha 10, Francouzská 56 – PhDr. Olgou Pohlovou, poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy komplexní služby vycházející z výše uvedených předpisů a dokumentů školy.
Zaměřují se především na prevenci rizikového chování a prevence šikany,násilí,agrese,prevenci před zneužíváním návykových látek (alkohol, cigarety, drogy), prevenci před gamblerstvím, kyberšikanou, kriminálním jednáním, extremismem, intolerancí, antisemitismem, působením sekt, vandalismem, rizikovým chováním v dopravě, sexuálně rizikovým chováním, rizikovými sporty nebo poruchami příjmu potravy.

Standardní činnosti metodika prevence na naší škole:

Zpracovává preventivní program školy

Monitoruje klima ve třídách, rizika řeší s výchovným poradcem, psychologem a vedením školy

Spolupracuje s orgány státní správy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Poskytuje informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů žákům i jejich zákonným zástupcům

Sleduje integraci žáků, cizinců

Organizuje odborné besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů

Kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů na naší škole

Webdesign: