Tematické okruhy a požadavky znalostí k přijímacím zkouškám do 1. ročníku nástavbového vzdělávání

3. kolo přijímacího řízení pro obor PODNIKÁNÍ

Dálková forma vzdělávání

Školní přijímací zkouška 

Matematika

1. Učivo základní školy
2. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem
3. Výrazy – početní operace, rozklad výrazů podle vzorců, vytýkání
4. Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, slovní úlohy
5. Kvadratické rovnice
6. Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
7. Planimetrie
- trojúhelníky, Pythagorova věta, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
- rovinné obrazce
- obvod a obsah
8. Funkce
- lineární
- kvadratické
- nepřímá úměrnost
9. Stereometrie
– tělesa objem a povrch
– hranol, válec, jehlan, kužel, koule  

Doporučená literatura: Dr. František Běloun – Sbírka úloh z matematiky pro základní školy

Hana Lukšová, Jelena Tomicová – Matematika – přehled učiva základní školy s řešenými příklady  
Dovolené pomůcky: Mat.–fyz. tabulky, kalkulačka

Český jazyk a literatura

1. Jazykové znalosti:
a) pravopisný diktát (pravidla pravopisu)
b) větný rozbor
- typy souvětí
- větné členy
- slovní druhy
- synonyma apod.
2. Znalosti z literatury:
a) významné osobnosti české a světové literatury a jejich zařazení do příslušných literárních období
b) základní díla českých a světových autorů  
Vše v rozsahu učiva probíraného ve tříletých oborech středních odborných učilišť.

Doporučená literatura: Pravidla českého pravopisu (poslední vydání)

Česká mluvnice
Přehled dějin literatury
 

Obecné studijní předpoklady – písemný test

Orientace v občanském životě
Finanční gramotnost
Logické uvažování
Orientace v textu