Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,
chceme Vám poskytovat kvalitnější informace o výsledcích vzdělávání Vašich dětí, proto používáme také „elektronickou žákovskou knížku“ jako prostředek komunikace mezi školou a Vámi. V této webové aplikaci máte možnost nahlížet do klasifikačních údajů Vašich dětí v jednotlivých předmětech, nahlížet do třídní knihy, kontrolovat docházku a komunikovat s vyučujícími. Postup při navazování této komunikace je z technického hlediska popsán níže. Zahájení komunikace z Vaší strany je organizováno předáním jmen a hesel pro Vás osobně, nebo v zalepené obálce s prosbou o potvrzení. Prosíme Vás tedy o převzetí přiložených údajů, potvrzení přijetí, jejich pečlivé uschování a v neposlední řadě o efektivní využívání.

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje žákům a rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm, domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek, předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.
Webová aplikace obsahuje:
Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), ale systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes webové rozhraní.
Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek; lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Průběžná docházka – napojení na modul Třídní kniha, evidence zameškaných hodin (zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách).
Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn v souvislosti se suplováním, pokud je známo předem.
Domácí úkoly – přehled domácích úkolů (využíváno při distanční formě výuky).
Vyučované předměty – seznam předmětů s uvedením učitelů, kteří daný předmět žáka vyučují.
Přehled výuky – seznam odučených témat.
Absence – přehled zameškaných hodin.
Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

Vstup do elektronické žákovské knížky

Bakaweb

Webovou aplikaci internetové žákovské knížky Bakaláři můžete používat také v chytrém mobilním telefonu. Aplikaci je možné stáhnout z App Store nebo Google Play.

Aktuality