Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název: Střední škola obchodní
Sídlo organizace: 120 00 Praha 2, Belgická 250/29
Právní forma: Příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Zřizovací listina příspěvkové organizace vydaná Hlavním městem Prahou, schválená usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/65 ze dne 11. 9. 2014.
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR, č. j.: MŠMT-38258/2014-2.

Název a adresa zřizovatele: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Organizační struktura:
Statutární orgán, ředitel školy – Ing. Ivo Krajíček
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová (útvar teoretického vyučování)
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková (útvar praktického vyučování)
Hospodářka – Barbora Pánková (útvar technicko-ekonomický)

Seznam podřízených povinných subjektů: Nejsou
Zřizované organizace: Nejsou
Kontaktní spojení: kontakty
Kontaktní poštovní adresa: Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: sekretariát ředitele, 2. patro
Střední škola obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Úřední hodiny: pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 14.00, úterý: 13.00 – 18.00 hodin

Adresa internetové stránky: http://ssob.cz
Telefonní čísla: 224257904, 224257859, 222521908, 222516515
Čísla faxu: 224257859
Adresa elektronické podatelny: sekretariat@ssob.cz
Datová schránka ID: ywitii8
Případné platby lze poukázat na: 20237021/0100
IČ: 00549185
DIČ: CZ00549185

Seznam hlavních dokumentů:
Zřizovací listina
Organizační řád

Výroční zpráva za rok 2022/2023
Výroční zpráva za rok 2021/2022

Rozpočet: Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca 40,5 mil. Kć
Rozpočet 2022
Údaje o rozpočtu a obsah účetních výkazů za rok 2021

Žádosti o informace: Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.

GDPR: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec GDPR: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz

Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe.

Pověření pracovníci - pracovníci určeni k poskytování informací:
Ředitel školy – Ing. Ivo Krajíček (v plném rozsahu)
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele – Mgr. Marcela Zavoralová (v plném rozsahu)
Zástupkyně ředitele – Ing. Vladimíra Stěhulová (v rozsahu působnosti – teoretické vyučování)
Zástupkyně ředitele pro OV – Bc. Vlasta Masaříková (v rozsahu působnosti – praktické vyučování)
Hospodářka – Barbora Pánková (v rozsahu působnosti – hospodaření školy)

Příjem žádostí a dalších podání: Pokyn ředitele k svobodnému přístupu k informacím

Opravné prostředky: Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od:
- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Formuláře: Žádost o poskytnutí informací
Informační memorandum: Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři zástupkyň ředitele školy.

Popisy postupů/návodů pro řešení životních situací: Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy

Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vydané právní předpisy: Školní řád
Úhrada za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací viz Pokyn ředitele k svobodnému přístupu k informacím, část 5 Hrazení nákladů
Licenční smlouvy: Nejsou
Vzory licenčních smluv: Nejsou
Výhradní licence: Nejsou

Výroční zprávy:
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2022


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

Aktuality