Pravidla o oznamování dle Zákona č. 171/2023 Sb. v souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937.

Ochrana oznamovatelů

Pravidla o oznamování dle Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v souladu se Směrnicí EU o Whistleblowingu.

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), zavádí škola jako povinný subjekt pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Vnitřní oznamovací systém

Pro přijetí oznámení je pověřena příslušná osoba (lze využít formulář nebo jiný způsob podání – viz směrnice):

Ing. Ivo Krajíček, ředitel školy

Telefon: 222521908

E-mail: krajicek@ssob.cz

elektronický formulář: https://ssob.cz/kontakty#reditel

Možnost externího oznámení: Oznámení je možné podat u externího subjektu – Ministerstva spravedlnosti. Bližší informace ke způsobu podávání oznámení jsou Ministerstvem spravedlnosti zveřejněny na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/oznamovaci-systemy

Smernice_o_ochrane_oznamovatelu.pdf

Aktuality