Český jazyk

Český jazyk

Pracovní listy 1-9 Mgr. Máša Brabencová (pdf)

 

I. Maturita

Maturita, testy a zadání, zkoušky a předměty – viz:

Maturita - cermat

 

ZKOUŠKY A PŘEDMĚTY – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se 
ze tří dílčích zkoušek: 

·                     didaktického testu;

·                     písemné práce;

·                     ústní zkoušky.

Příklad pracovního listu k ústní zkoušce

Struktura ústní zkoušky

Písemné práce z cj témata

 

II. Pravidla pravopisu, větné rozbory, literární testy

viz: pravopisne.cz

1) Větné rozbory

Syntax - Významové poměry mezi větami hlavními, Psaní čárky v souvětí,

Větné členy, slovní druhy;

V kategorii Pravidla větných rozborů, Větné rozbory

Význam slova - Původ slova, synonyma, homonyma, antonyma, Slovní druhy;

V kategorii  Větné rozbory

 

2) Pravopisná cvičení

Souhrnné diktáty - v kategorii Pravidla pravopisu

 

3) Literární testy

Světová a česká literatura do konce 19.století, v 1. pol. 20. století - v kategorii Testy z literatury

 

Zdroje dalších informací:

www.pravidla.cz

http://prirucka.ujc.cas.cz

Žebříček nejčastějších pravopisných chyb

III. Komunikační a slohová výchova

Znaky slohových útvarů:

Slohové útvary

Funkční styly

Národní jazyk

IV. Literatura

Rozbor literárního díla

Literatura pro I. ročník oboru Obchodník

Literatura pro II. ročník oboru Obchodník

Literatura pro IV. ročník oboru Obchodník

Aktuality