Třídní schůzky 1. ročníků oborů Obchodník, Operátor skladování a Prodavač se konají 30.09.2020 v 17.00 hodin v budově školy.

V případě zhoršené epidemiologické situace a nemožnosti konání třídních schůzek v budově školy, se přesuneme do online prostoru. V takovém případě uveřejníme přístupový link (odkazy pro aplikaci Teams pro jednotlivé třídy) na této stránce a v aplikaci Bakaláři.   


Harmonogram podzimního termínu závěrečných zkoušek 2020
Harmonogram podzimního termínu maturitních zkoušek 2020


Zahájení školního roku 2020/2021

1. ročníky 1. 9. 2020 v 8.00

vyšší ročníky 1. 9. 2020 v 9.30

Od 1. 9. 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních veřejných prostorách, včetně škol s vyjímkou učeben. Žák se zjevnými příznaky infekčního onemocnění nemůže být do školy vpuštěn.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání Podnikání (dálková forma), Prodavač a Operátor skladování pro školní rok 2020/2021...|více


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2020 
Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je zpřístupněno od 1. 7. 2020. 
Absolventům konajícím MZ v náhradním nebo opravném termínu byla přihláška zaslána na jejich e-mail, případně si ji mohou si vyzvednou v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 14:00 hod. nebo po tel. domluvě (tel: 224 257 904) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 27. 07. 2020.

Poznámka k PP z ČJL:
Žáky, kteří byli přihlášeni k jarnímu termínu MZ a nyní se hlásí na první opravnou nebo první náhradní zkoušku z didaktického testu a/nebo ústní zkoušky z českého nebo cizího jazyka, přihlásí IS CERTIS také k písemné práci. Písemnou práci však konat nebudou. Nekonána dle zák. č. 135/2020 Sb.
Žáci, kteří nesplňují podmínky stanovené zákonem č. 135/2020 Sb. (nebyli přihlášeni k jarnímu termínu MZ 2020), konají písemnou práci dle zák. č. 561/2004 Sb.


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021...|více


Anonymizované vyhodnocení pravidelného dotazníku spokojenosti žáků a letošních absolventů s průběhem vzdělávání v naší škole ve školním roce 2019/2020...|více


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání Obchodník, Podnikání, Prodavač a Operátor skladování pro školní rok 2020/2021...|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru vzdělání Obchodník...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru vzdělání Podníkání denní forma vzdělávání...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru vzdělání Podnikání dálková forma vzdělávání...|víceZáznam informační schůzky ke vstupnímu pohovoru přijímacího řízení pro nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání.
Video pro počítač
Video pro mobil

Před vstupem do školní budovy za účelem příjímacího řízení/zkoušky, zkoušky ZZ nebo MZ je nutné odevzdat vyplněné a řádně podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Děkuji za pochopení.
Formulář čestného prohlášení o bezinfekčnosti

Dne 13. 5. 2020 byly z informačního systému Cermat generovány pozvánky ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Pozvánky byly odeslány e-mailem uchazečům, kteří svůj e-mail uvedli do přihlášky. Pozvánky budou také všem uchazečům v nejbližších dnech zaslány do vlastních rukou prostřednictvím České pošty. Uchazečům, kteří konají také školní přijímací zkoušku (obor Podnikání), bude ve stejné zásilce také odeslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce.

Nové termíny závěrečných zkoušek jaro 2020:
Písemné závěrečné zkoušky – 3. června, 8.00 hodin
Obhajoba SOP obor vzdělání Operátor skladování – 4. června, dle harmonogramu
Praktická závěrečná zkouška – od 4. června do 16. června, dle
harmonogramu
Od 17. června do 22. června – ústní ZZ dle
harmonogramu tříd

Nové termíny maturtiních zkoušek jaro 2020:
Didaktický test (matematika, anglický jazyk) – 1. června
Didaktický test (český jazyk, německý jazyk) – 2. června
Praktická MZ oborů vzdělání Obchodník a Podnikání – 28. května
2. část praktické MZ obor vzdělání Obchodník – 29. května
Od 10. června do 16. června – ústní MZ dle harmonogramu tříd

Nové termíny přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/21
Přijímací zkouška pro obor Obchodník a Podníkání – 8. června 2020

Časová osa jednotné přijímací zkoušky

Záznam informační schůzky ke vstupnímu pohovoru přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou Obchodník.
Video pro počítač
Video pro mobil

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020....|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru vzdělání Prodavač...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru vzdělání Operátor skladování...|víceHarmonogram závěrečných zkoušek třetích ročníků oborů vzdělání zakončených výučním listem zůstává zachován.
Harmonogram

Záznam informační schůzky ke vstupnímu pohovoru přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem (Prodavač – specialista prodeje, Prodavač – specialista prodeje elektrotechnického zboží a Operátor skladování). Uzavření prvního kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělánía zveřejnění seznamu přijatých uchazečů předpokládáme 24. 4. 2020 odpoledne.
Video pro počítač
Video pro mobilní telefon
ochranné štíty, které budou dodávány zdravotníkům a pracovníkům v sociální oblasti. O této aktivitě hovořil také 8. 4. 2020 v pořadu Snídaně s Novou. Všem zdravotníkům děkujime a držíme palce. 3Dtisk

Ministerstvo školství zveřejnilo ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 naleznete na:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


Pro úspěšné fungování distanční formy vzdělávání je nutné aktualizovat, případně doplnit údaje o žácích do informačního systému školy. Žáci, kteří nemají uveden kontaktní e-mail, zašlete jej na e-mail adresu svého třídního učitele a v kopii na adresu reditel@ssob.cz . Také žáci, kteří nemají přihlašovácí údaje k systému Bakaweb, kontaktují svého třídního učitele. Upozorňuji, že přihlašovací údaje nemohou být z důvou ochrany přístupových údajů k osobním datům zasílány e-mailem, ale bude použita jíná bezpečnější forma komunikace.

 Škola zavádí pro distanční výuku systém Office365, s využitím Microsoft Teams for Education. Žákům na základě e-mailových adres budou postupně vytvářeny uživatelské účty s oprávněním tento systém doma využívat.

Základní informace o systému naleznete na: https://support.office.com/cs-cz/article/vzd%C3%A1len%C3%A1-v%C3%BDuka-a-u%C4%8Den%C3%AD-v-office-365-education-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4


Na základě mimořádného opatření Ministersterstva zdravotnictví je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách ode dne 11. března 2020. Vzdělávání bude probíhat formou distanční s podporou učebních materiálů ze školního e-learningu, zadáváním úkolů pomocí systému Bakaweb, případně e-mailem. Sledujte prosím elektronickou žákovskou knížku, elektronickou třídní knihu, zadávané úkoly a systém Komes.


V pátek 14. února navštívili žáci 2. ročníku oboru Podnikání výstavu Devětsil 1920–1931 v domě U Kamenného zvonu. Výstava se zaměřuje na propojení různých druhů umění, tedy architektury, fotografie, filmu či divadla a také na kontakty s evropskou avantgardou.


Srdečně zveme všechny učitele, žáky, rodiče, absolventy a přátele školy na nezapomenutelný večer maturantů SŠO Belgická v KD Domovina. Místo konání: KD Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 - Holešovice. Datum a čas konání: pátek 28. února 2020 od 18.00 hod. Cena vstupenky 350 Kč

 

12.2. proběhlo ve škole několik inspirativních přednášek pro absolventy maturitních oborů, navštívili nás zástupci několika jazykových, vysokých a vyšších odborných škol a firem a seznámili naše žáky se svými vzdělávacími programy.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021...|více


3. 12. 2019 byly odeslány výpisy z přihlášky k podzimnímu termínu MZ formou e-mailu. Žáci a absolventi potvrdí správnost a úplnnost výpisu k MZ podpisem v protokolu o předání v kanceláři zástupců ředitele nebo v sekretariátu ředitele nejpozději do 18. 12. 2019.


Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2020
Vygenerované přihlášky jsou k dispozici od 5.11.2019.
Letošní maturující ročníky si vyzvednou přihlášky u svého třídního učitele.
Absolventi konající MZ v náhradním nebo opravném termínu si vyzvednou přihlášku v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod., případně po tel. domluvě (tel: 224 25 78 59, 724 044 871) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 2.12.2019.
Další informace k MZ2020


Třídní schůzky všech tříd se konají 4.12.2019 od 16.30 hodin., forma konzultační.


Třídní schůzky 1. ročníků se konají 3.10.2019 v 17.00 hodin.


Imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem se koná v Obecním domě 20. 9. 2019 v 9.00 hodin.WiFi síť Střední školy obchodní
Budova školy je pokryta bezdrátovou WiFi sítí v pásmech 2,4 a 5 GHz. Síť je zdarma k dispojici registrovaným žákům a zaměstnancům školy.
Pravidla pro používání WiFi sítě SŠO
Žádost o přístup do školní WiFi sítě SŠO pro žáky


 
Řešení problému s přihlašováním do elektronické žákovské knížky

Informace o zdravotním pojištění pro absolventy... | více

Webdesign: